Przejdź do treści

Oferty pracy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na następujące stanowisko: 

Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

Umowa o pracę na zastępstwo -1 etat
Termin składania ofert: do 2021-11-30

Zakres podstawowych czynności

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań, w tym m.in.:

a) organizowanie spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w celu omawiania bieżących spraw dot. Mieszkanek, tworzenia i aktualizacji indywidualnych planów wsparcia oraz organizowanie szkoleń wewnętrznych dla Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego (m.in. z praw Mieszkanek), dokumentowanie tych działań,

b) sporządzanie grafików dyżurów dla pielęgniarek, opiekunek i pokojowych,

c) odbieranie raportów ustnych/pisemnych przy zmianie dyżurów, czuwanie nad poprawnością merytoryczną i formalną prowadzonych raportów,

d) prowadzenie ewidencji godzin nocnych, godzin nadliczbowych, urlopów i chorobowych personelu Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego za przepracowany miesiąc,

e) współpraca z lekarzem rodzinnym i lekarzami specjalistami świadczącymi usługi medyczne dla Mieszkanek DPS oraz koordynowanie wykonywania zaleceń lekarskich przez personel pielęgniarski i opiekuńczy,

f) monitorowanie stanu zdrowia Mieszkanek i niezwłoczne reagowanie w razie potrzeby – umawianie wizyt lekarskich, wzywanie pogotowia ratunkowego, zamawianie transportu medycznego,

g) codzienne wizytowanie pokoi Mieszkanek, obecność podczas wizyty lekarza, odnotowywanie zaleceń lekarskich,

h) prowadzenie indywidualnych kart zleceń lekarskich,

i) nadzorowanie procedury gospodarowania lekami, bieżąca kontrola stanu posiadanych leków, stała współpraca z apteką w zakresie zamawiania leków.

2. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania działu.

3. Zapewnienie prowadzenia i obiegu dokumentów, w tym rejestrów i ewidencji, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

4. Zapewnienie nadzoru w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę określoną odrębnymi przepisami, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie objętym funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników.

6. Nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową i majątkiem w zw. z realizacją zadań, pozostającym w dyspozycji jednostki.

Wymagania obowiązkowe

1.wykształcenie wyższe, w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska,

2.minimum 5-letni staż pracy,

3.nieposzlakowana opinia,

4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1282);

aby sprawdzić szczegóły oferty kliknij tutaj

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/kierownik-dzialu-terapeutyczno-opiekunczego-dps-im-bl-edmunda-bojanowskiego,40878/

Skip to content