Oferty pracy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na następujące stanowiska: 

Fizjoterapeuta

Umowa o pracę – 0,5 etatu
Termin składania ofert: do 2021-05-21

Zakres podstawowych czynności

 • Ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii.
 • Regularne prowadzenie zajęć usprawniających dla mieszkanek DPS.
 • Kontrolowanie postępów fizjoterapii.
 • Dobór i dopasowywanie do potrzeb mieszkanek wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne).
 • Nauka mieszkanek posługiwania się wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi).
 • Konsultacja i współpraca z lekarzem prowadzącym oraz pielęgniarką w celu modyfikacji postępowania usprawniającego.
 • Inicjowanie wszelkiej aktywności ruchowej mieszkanek.
 • Mobilizacja mieszkanek do zachowania sprawności ruchowej.
 • Tworzenie planów pracy własnej.
 • Prowadzenie dokumentacji pracy własnej – uzupełnianie indywidualnych kart usprawniania mieszkanek
 • Aktywny udział w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkanek.

Wymagania obowiązkowe

Wymagania zgodne z art. 13 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2021 poz. 553)

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza orzeczenie lekarskie albo inny dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 3. Znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 4. Kandydat swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517).
 5. Posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu, zwanego dalej „dyplomem”, potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością
 • szkolenia, kursy przydatne na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie -przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517);
 5. Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 6. Oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

aby sprawdzić szczegóły oferty kliknij tutaj

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/fizjoterapeuta-dom-pomocy-spolecznej-im-bl-e-bojanowskiego,38294/

Pielęgniarka

Umowa o pracę-1 etat lub 0,5 etatu
Termin składania ofert: do 2021-05-21

Zakres podstawowych czynności

 • świadczenie usług pielęgniarskich mieszkankom DPS,
 • udział w wizycie lekarskiej,
 • rozkładanie, podawanie leków zleconych przez lekarza oraz kontrolowanie ich przyjmowania przez mieszkanki,
 • kąpiel mieszkanek, wykonywanie innych czynności higienicznych mających na celu utrzymanie czystości ciała mieszkanek,
 • przygotowanie posiłków, wydawanie posiłków, karmienie mieszkanek niesprawnych,
 • dokumentacja pracy pielęgniarkiej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe – wykształcenie pielęgniarskie
 • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • kursy kwalifikacyjne z geriatrii, opieki długoterminowej
 • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan ważnego prawa do wykonywania zawodu
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

aby sprawdzić szczegóły oferty kliknij tutaj

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/pielegniarka-dom-pomocy-spolecznej-im-bl-e-bojanowskiego,38293/